top of page

Loài gặm nhấm gần tôi

Are you ready to learn all about rats and rodents? The cute name for the dreaded "R" word (rat) creeps most homeowners out. Everyone knows this destructive furry rodent can wreak havoc once they enter a home. There are documented cases of rodents chewing wires, leading to fires, saturating insulation with urine and feces, and chewing ductwork. It is no secret that Rats and Mice are known for their ability to breed rapidly, which means they multiply at an alarming rate. One rodent seen could tell that many more are around and have not been found yet. That's why it's essential to call

Bạn đã sẵn sàng để tìm hiểu tất cả về chuột và các loài gặm nhấm? Cái tên dễ thương cho từ "R" (chuột) đáng sợ khiến hầu hết các gia chủ phải khiếp sợ. Mọi người đều biết rằng loài gặm nhấm có bộ lông phá hoại này có thể tàn phá một khi chúng có thể tìm đường vào nhà. Đã có nhiều tài liệu ghi nhận trường hợp loài gặm nhấm nhai dây điện, dẫn đến hỏa hoạn, bão hòa vật liệu cách nhiệt với nước tiểu và phân, nhai ống dẫn, v.v. Không có gì bí mật khi Chuột và Chuột được biết đến với khả năng sinh sản nhanh chóng, nghĩa là chúng sinh sôi nảy nở rất nhanh. mức báo động. Một loài gặm nhấm được nhìn thấy có thể có nghĩa là nhiều loài khác đang ở xung quanh và vẫn chưa được tìm thấy. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là gọi một chuyên gia kiểm soát loài gặm nhấm chuyên nghiệp, chẳng hạn như Phòng chống dịch hại Hoàng gia. Nhấp vào liên kết này tại đây để xem Rat Facts 101 .

Các bác sĩ cho biết thêm:

Mối nguy hiểm của các loài gặm nhấm: Bây giờ chúng ta đã thảo luận về những thiệt hại mà những kẻ xâm nhập có lông của chúng ta có thể gây ra, hãy đi sâu vào các sự thật và nguy hiểm của Loài gặm nhấm thực sự và bệnh tật , nguy cơ sức khỏe, bệnh tật, v.v. Chuột và chuột có thể mang nhiều bệnh và mầm bệnh có thể gây ra nguy hiểm cho con người, phân của loài gặm nhấm, vết cắn, nước tiểu, nhiễm bẩn chéo khu vực chuẩn bị thức ăn, ... Chuột và chuột cũng đã truyền bệnh cho người và trẻ em thông qua ký sinh trùng ăn động vật gặm nhấm. Các loài ve, ve và bọ chét thường thường xuyên xuất hiện bằng cách sử dụng chuột và chuột nhắt làm vật chủ kiếm ăn. Chỉ cần một vết cắn trên động vật gặm nhấm bị nhiễm bệnh là đủ!

Contact Us For A Free Estimate

Làm thế nào để tôi biết nếu tôi bị nhiễm trùng gặm nhấm?

Rodents are not always out in the open immediately for someone to determine they may have an infestation or one starting. The quickest way to find out if you may have an infestation is to call a pro like Imperial Pest Prevention. We have expertly ready and trained staff to find signs of rodent problems or infestations immediately. What do we look for, you asked?

Our Rodent inspections consist of but are not limited to the exterior and interior of the property. We target ​

Các loài gặm nhấm không phải lúc nào cũng ở ngoài trời ngay lập tức để ai đó xác định chúng có thể bị nhiễm bệnh hoặc bắt đầu phát bệnh. Cách nhanh nhất để biết liệu bạn có thể bị lây nhiễm hay không là gọi một chuyên gia như Phòng chống dịch hại Hoàng gia. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên sẵn sàng và được đào tạo chuyên nghiệp để tìm ra các dấu hiệu của các vấn đề về gặm nhấm hoặc sự xâm nhập của chuột ngay lập tức. Bạn hỏi chúng tôi tìm kiếm gì?

Các bác sĩ cho biết thêm:

Việc kiểm tra Động vật gặm nhấm của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn bên ngoài và bên trong của tài sản. Chúng tôi nhắm mục tiêu tất cả các điểm vào mà một loài gặm nhấm có thể tiếp cận với cơ thể nhỏ có thể thu gọn của mình. Các điểm vào này thường được đặt trong một hệ thống thoát nước mở, các tấm ván lợp, các ống thông hơi xếp chồng lên nhau trên mái nhà, các lỗ thông hơi ngoài sườn và sườn núi, Các đường điều hòa không khí chảy vào hoặc dưới nhà, các khung cửa sổ, thời tiết thất bại, v.v.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Việc kiểm tra gác mái thường cho thấy thủ phạm ẩn này là chuột và chuột thiếu kiểm soát ruột và liên tục đại tiện và tiểu tiện theo ý muốn. Mùi đặc biệt của nước tiểu là dấu hiệu nhận biết về sự lây nhiễm cùng với phân của loài gặm nhấm. Một cuộc gọi đến Phòng chống dịch hại Hoàng gia sẽ xác nhận tin tốt bạn muốn nghe hoặc điều xấu mà bạn khá chắc chắn mình đã biết. Điều quan trọng cần nhớ là chúng tôi có thể xử lý việc này cho bạn với tỷ lệ thành công nhanh chóng và hoàn hảo.

What Are The Different Types of Rats In Florida?

Florida, with its diverse ecosystems, is home to several species of rats, each unique in its habitat, behavior, and appearance. Here's a detailed look at the different types of rats found in Florida:

Norway Rat (Rattus norvegicus):

 • Description: The brown rat is also known as one of the largest rat species. They typically have coarse brown fur with a lighter underside, and their tails are shorter than their body length. Adult Norway rats can weigh between 350-500 grams.

 • Habitat: They are commonly found in urban areas and are adept at associating closely with humans. They prefer damp environments and are often found in sewers and basements.

Roof Rat (Rattus rattus):

 • Description: Also known as the black rat or ship rat, they are smaller and sleeker than the Norway rat, with a more pointed nose. Their fur is typically dark gray or black, with longer tails than their body. They weigh around 150-250 grams.

 • Habitat: True to their name, roof rats are excellent climbers and are often found in the upper parts of structures, including attics and rafters. They are more common in coastal areas and ports.

Wood Rat (Neotoma floridana):

 • Description: Also known as the pack rat or eastern woodrat, they have a slightly bushy tail, large ears, and big eyes. Their fur color varies from gray to brown, with a white underside. They are roughly the size of Norway rats but with more delicate features.

 • Habitat: Wood rats are more common in rural and wilderness areas. They are known for their habit of collecting shiny objects to decorate their nests, which are often built in tree hollows or rocky crevices.

Cotton Rat (Sigmodon hispidus):

 • Description: Cotton rats have coarse fur, usually brownish-gray, and a slightly lighter color underneath. They have small ears and a shorter tail. They are medium-sized rats, weighing around 100-225 grams.

 • Habitat: They prefer overgrown areas with tall grasses and are often found in agricultural fields. They are less likely to venture into urban environments than other rat species.

Marsh Rice Rat (Oryzomys palustris):

 • Description: This species has a brownish-gray coat with a white belly. They are smaller than Norway and roof rats, with a more slender build. Their tails are long and scaly.

 • Habitat: As the name suggests, marsh rice rats are found in wetlands, marshes, and along the edges of streams and rivers. They are good swimmers and often build their nests in reeds or other waterside vegetation.

Florida Key's Woodrat (Neotoma floridana small):

 • Description: A subspecies of the wood rat, they are similar in appearance but are an endangered species found only in the Florida Keys.

 • Habitat: They primarily inhabit the hardwood hammock forests in the Keys and are under threat due to habitat loss and predation.

Each rat species plays a role in Florida's ecosystem, whether as prey for other animals, seed dispersers, or by impacting their habitats. Their presence, especially in urban areas, can be a concern due to health risks and property damage, leading to the need for effective pest management strategies.

Contact Us For A Free Estimate

Can Rodents Make You Sick?

Rats and mice can be carriers of various diseases, some of which are potentially serious to humans.

 

These diseases can be transmitted directly through contact with rodents or their feces, urine, and saliva or indirectly through vectors like fleas and ticks that have fed on an infected rodent.

 

Here's a detailed look at the different types of illnesses that can occur from exposure to rats and mice:

Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS):

 • Transmission: Primarily transmitted to humans by inhaling aerosolized virus particles from rodent urine, droppings, or nesting materials. It can also occur when these materials are directly introduced to broken skin or mucous membranes or through a rodent bite.

 • Symptoms: Early symptoms include fatigue, fever, and muscle aches, especially in the large muscle groups. As the disease progresses, it can lead to coughing and shortness of breath, eventually causing severe respiratory distress.

 • Prevention: Reducing rodent populations and avoiding contact with their droppings and nesting materials are key preventive measures.

Leptospirosis:

 • Transmission: Caused by bacteria that can be found in the urine of infected rodents. Humans can become infected through direct contact with urine or through water, soil, or food contaminated with infected urine.

 • Symptoms: These can range from none to severe and include high fever, severe headache, chills, muscle aches, vomiting, jaundice, abdominal pain, diarrhea, and rash.

 • Prevention: Avoiding contact with potentially contaminated water or soil and controlling rodent populations are important.

Lymphocytic Choriomeningitis (LCM):

 • Transmission: The LCM virus is primarily transmitted through exposure to droppings, urine, saliva, or nesting materials of infected house mice.

 • Symptoms: The initial symptoms can include fever, malaise, lack of appetite, muscle aches, headache, nausea, and vomiting. More severe complications can include meningitis, encephalitis, and meningoencephalitis.

 • Prevention: Good hygiene and controlling house mouse populations in and around homes are crucial for prevention.

Rat-Bite Fever:

 • Transmission: This disease can be transmitted through a bite or scratch from an infected rodent or by handling a rodent with the disease without washing hands afterward.

 • Symptoms: Symptoms include fever, vomiting, headache, muscle pain, joint pain, and rash. If not treated, rat-bite fever can be severe or even fatal.

 • Prevention: Avoiding direct contact with rodents and maintaining good hygiene practices are essential.

Salmonellosis:

 • Transmission: This bacterial infection can occur through consuming food or water contaminated with rodent feces.

 • Symptoms: Symptoms include diarrhea, fever, and abdominal cramps.

 • Prevention: Ensuring food is properly stored and prepared and implementing measures to control rodent populations can help prevent this illness.

Tularemia:

 • Transmission: This disease can be transmitted through handling sick or dead animals, through bites from infected insects, or exposure to contaminated soil, water, or air.

 • Symptoms: Symptoms vary depending on the route of infection and can include skin ulcers, swollen and painful lymph glands, inflamed eyes, sore throat, oral ulcers, or pneumonia.

 • Prevention: Using insect repellent, wearing gloves when handling animals, and avoiding mowing over dead animals can reduce the risk of tularemia.

Plague:

 • Transmission: Typically transmitted through the bite of an infected flea that has fed on rodent-like rats, mice, squirrels, or prairie dogs.

 • Symptoms: Symptoms include sudden onset of fever, chills, headache, and weakness, often accompanied by painful lymph nodes.

 • Prevention: Controlling fleas and reducing exposure to rodent habitats are key preventive strategies.

It's important to note that while the risk of contracting these diseases from rats and mice exists, it remains relatively low. However, preventive measures, including pest control, good hygiene, and avoiding contact with wild rodents and their droppings, are essential to minimize the risks. If you suspect you have been exposed to a rodent-borne disease, seeking medical attention promptly is important.

Lời khuyên của chủ nhà để không bị gặm nhấm

Bảo vệ khu dân cư hoặc tài sản thương mại của bạn trước các dấu hiệu (phân và mùi nước tiểu của loài gặm nhấm) của chuột. Một số điều đơn giản để không có chuột như sau:

Các bác sĩ cho biết:

Đóng chặt nắp thùng rác.

- Giữ vệ sinh sân, ngõ xung quanh công trình. Vứt bỏ tất cả rác đúng cách.

- Không để thức ăn vật nuôi bên ngoài. Nếu vật nuôi của bạn không ăn nó, lũ chuột sẽ.

- Cắt và tỉa lại bụi cây và cây cối để chúng cách nhà hoặc tòa nhà của bạn ít nhất 3 feet.

- Che tất cả các lỗ hổng trong nhà hoặc tòa nhà của bạn. Chuột và chuột có thể vào những nơi nhỏ bé.

- Chuột mái nhà có thể xâm nhập vào nhà hoặc tòa nhà của bạn từ các cành cây treo trên mái nhà. Hãy chặt cây lại và che bất kỳ chỗ hở nào.

Kiểm soát gặm nhấm

Tốt nhất bạn nên tìm kiếm một công ty kiểm soát dịch hại chuyên nghiệp như Imperial Pest Prevention để kiểm soát loài gặm nhấm khi cố gắng đuổi chuột trong nhà hoặc cơ sở kinh doanh của bạn. Lý do chính cho điều này là khi chất độc được sử dụng, phải cẩn thận không để trẻ em, vật nuôi hoặc động vật khác sử dụng. Nếu chuột bị nhiễm độc chết ở những nơi khó tiếp cận, chúng có thể bị phân hủy và gây ra mùi kinh khủng. Cuối cùng, cần hết sức thận trọng để xử lý chuột chết và chuột bị bệnh hoặc bị thương. Kiểm soát loài gặm nhấm đạt được hiệu quả tốt nhất bằng cách kết hợp các kỹ thuật dịch vụ loại trừ loài gặm nhấm , vệ sinh và xử lý chuyên nghiệp. Ngoài việc cung cấp cho khách hàng của chúng tôi dịch vụ khách hàng ở mức cao nhất, Imperial Pest Prevention còn cung cấp các dịch vụ dành cho loài gặm nhấm của chúng tôi để nhắm mục tiêu chuột đồng thời chú ý đến sự an toàn của con bạn và vật nuôi của bạn. Chúng tôi luôn cố gắng sử dụng các phương pháp không độc hại như bẫy trừ khi có các trường hợp khác.

Để được trợ giúp về các vấn đề liên quan đến bẫy kiểm soát động vật gặm nhấm, mồi nhử hoặc loại trừ loài gặm nhấm , bạn có thể tin tưởng vào Phòng chống dịch hại Hoàng gia để giữ cho gia đình và tài sản của bạn được an toàn.

Chuột và chuột cống đóng một vai trò lớn trong việc góp phần gây ra các bệnh dị ứng nguy hiểm. Một nghiên cứu quốc gia đã phát hiện ra chuột và nước tiểu chuột / loài gặm nhấm có thể gây dị ứng ở 35% số nhà. Số lượng vết hoặc cao hơn đã được tìm thấy trong 82% các ngôi nhà. Chuột và phân chuột cũng là một vấn đề gây dị ứng. Có nhiều người dị ứng với phân chuột cũng như nấm mốc và bụi. Tiếp xúc với chất gây dị ứng chuột là nguyên nhân đã biết của bệnh hen suyễn ở trẻ em và người lớn.

Imperial Pest Prevention cung cấp các dịch vụ kiểm soát và loại trừ loài gặm nhấm . Các chuyên gia kiểm soát dịch hại của chúng tôi được đào tạo để xác định vị trí các khu vực gặm nhấm hoạt động và các điểm xâm nhập tiềm ẩn của loài gặm nhấm. Liên hệ với Phòng chống dịch hại Hoàng gia ngay hôm nay, và chúng tôi sẽ thiết lập một dịch vụ kiểm soát loài gặm nhấm để đảm bảo bạn, gia đình và ngôi nhà của bạn được bảo vệ.

Tất cả nội dung từ trang web Loài gặm nhấm này được viết bởi công ty của chúng tôi, Nhà côn trùng học Jonathan Stoddard , cùng với một số thống kê được tham khảo từ CDC và có bản quyền.

Contact Us For A Free Estimate

bottom of page